„Мощ и немощ в групи“ – 2017

 Master Class, насочен към професионалисти: треньори по групово-динамичен психотренинг, завършили школата на Михаил Фабрикант.

През юни месец 2017 г. се навърши една година от загубата на нашия колега, обучител и приятел Михаил Фабрикант. Малка група от негови колеги и ученици се обедини около желанието да отбележи тази годишнина с организирането на събитие, посветено на груповата динамика – център на неговата професионална работа през последните 25 години. Благодарение на усилията на Мишо и няколко негови колеги бе продължено обучението, стартирало през 80-те години в България от доц. Марин Игнатов. Днес приносът на Михаил Фабрикант може да бъде разпознат в работата на неговите ученици – над 700 професионалиста, реализиращи своята експертиза в различни полета на дейност и практика. През последните години много от компаниите също признаха качеството на подготовка и високия стандарт на обучение, като изпращаха в следдипломната квалификация „Треньор по групово-динамичен психо тренинг и организационно развитие“ своите млади служители, с цел развитие на техния потенциал за работа с индивиди, екипи и групи в организацият

Водещ фасилитатор на лабораторията – доц. Марин Игнатов

Ко-водещ – Елена Евстатиева

Място на провеждане: х-л Самоков, Боровец

Дати: 21.09.2017 – 24.09.2017  

Организатор: Ла Конферанс ООД

 

Медиация и фасилитиране

Ние в Ла Конферанс ООД вярваме, че рядко конфликтите са нерешими, ако се подходи към тях с определена нагласа, готовност за намиране на решение и зачитане на другия. Когато си пряко въвлечен в конфликта, това не е лесно. Единствено неутралността  на трета страна може да създаде необходимото пространство за разгръщане на исканията и чувствата на всяка от участващите страни.

Тази неутралност и грижа за интересите на всички участващи дава Ла Конферанс ООД.

За съдебни спорове и конфликти може да ползвате нашите медиатори, регистрирани в регистъра на Министерство на правосъдието.

За трудни отношения и непреодолими конфликти на работното място, училище, или общност може да ползвате нашите фасилитатори.

Ако не сте сигурни какво може да ви даде “третата позиция” на медиатор, фасилитатор или въобще консултант, ползвайте бутонът на нашия сайт “Оценка на Вашия случай”.

Организационно развитие и консултиране

Ползваме извадка от материал на доц. д-р инж. КИРИЛ РАДЕВ, който ясно и фокусирано описва целите и същността на организационното развитие и чието разбиране е близо до специализацията и професионалната подготовка на нашите консултанти.

“Всяка стопанска организация се създава, за да служи на обществото и да задоволява неговите потребности, като успоредно с това осигурява своето благополучие, конкурентноспособност и оптимална продължителност на жизнения си цикъл. Това няма да бъде възможно, ако мениджмънта й не е насочен към постигането на баланс между целите на организацията и характеристиките на компонентите от нейната външна и вътрешна среда. За изпълнението на тези условия е необходимо организациите да разполагат с:

  • подходящи системи за контрол и анализ на промените в ключовите фактори на техните стратегически зони на действие;
  • гъвкави организационни структури, позволяващи им бърза адаптация към новите условия на средата;
  • надеждни системи за събиране и обработване на информацията, необходима за взимането на бързи и качествени управленски решения;
  • компетентно ръководство, което умело да прилага научните управленски подходи.Посочените изисквания биха осигурили базовите възможности за развитие на организациите единствено и само ако са обединени в система и към тях се прилагат правилата и принципите на системния подход. Управлението на организационното развитие е насочено основно към организационното поведение, т.е. то използва инструментите на социологията и психологията при решаването на казусите, възникнали вследствие на взаимодействието човек-организация.

…….

“Усилие, което е планирано и е предмет на всеки един в организацията, управлява се от топ мениджмънта и цели повишаване на организационната ефективност чрез осъществяване на интервенции в организационните процеси, използвайки принципите и характеристиките на поведенческия научен подход.”

(Smith, A.Training and Development in Australia, Butterworths, Sydney, 1998;)

……….

“Комплекс от стратегии за извършване на промени в убежденията, начинът на мислене, ценностите и структурите в организациите с цел оптималното им адаптиране към новите технологии, пазари и заплахи от външната среда.” (Warren Gameliel Bennis)

Ако сте мениджър в организация и сте убеден, че има какво да се оптимизира във вашият екип, отдел или организация може да се свържете с нас.

Може да се възползвате както от индивидуална и екипна супервизия, така и от експертно консултиране, свързано с обучение и развитие на конкретни умения при младите ви служители и кариерното им израстване в компанията.

Важно е да знаете още: 

  • В Ла Конферанс ООД следваме Европейският стандарт за консултантски услуги  EN 16114.
  • Спазваме правила за конфиденциалност, следващи интересите на клиента
  • Не поемаме всеки случай, на всяка цена. Но можем да ви насочим към колеги и партньори, подходящи за вашият случай.

 

 

 

Консултации

За индивидуално консултиране при нас може да дойде по всеки един въпрос свързан с Вашите взаимодействия с другите в партньорски, екипен или организационен контекст.
Ние можем да бъдем Вашият партньор в развитието на едни по-хармонични и конструктивни отношения с другите.

Развивай се, играейки

Психодрама, социометрия и групова терапия

Действен метод за развитие на индивиди, групи и общности

При всяка здрава и пълнолетна личност, собственото й развитие и справяне с предизвикателствата на ежедневието е нейна лична отговорност.

Предимства на психодрамата

Психодрамата позволява да изследваме междуличностните  отношения в действие; Работата в група и отношенията в нея могат да послужат за преоткриване и осъзнаване на отношения в личната ни първична група – нашето семейство

Групата може да ни даде подкрепа и осъзнаване на сходството в предизвикателствата, които среща всяка една зряла личност

Групата може да ни даде нова или допълнителна гледна точка към възможностите  в индивидуалното ни развитие и междуличностни отношения;

Източниците на конфликти – минали, настоящи и бъдещи, могат да се определят и преодолеят;

Спонтанността, креативността и споделения собствен опит, се превръщат в източник на нови решения и открития за себе си и другите.

В своя реплика към Фройд, през 1912

Морено казва: „И така д-р Фройд, аз започвам от там, където Вие спирате…Вие анализирате сънищата (на вашите пациенти), аз се опитвам да им вдъхна куража да продължат да мечтаят” (от „Да говорим, играейки” на П. Дьоларош)

Психодрамата е замислена като метод на групова терапия, който ползва и изключително цени спонтанността и креативността на участниците в процеса на промяна. Създаден е от Джейкъб Морено в началото на ХХ век.

„Психодрамата се занимава с реални житейски ситуации, не разчита на интервюта, въпросници и доклади. Хората всъщност се изследват … докато се движат и говорят или действат в определена ситуация”

„Основи на психодрамата”, Морено

Формат и продължителност

  • Групи за собствен опит и развитие. Участниците обикновено са от 8 до 12 човека.

Групите за личен опит обхващат достатъчно дълъг период от време и интензитет, за да има реална възможност за личностно развитие и израстване. Приетият от практиката период и интензитет е 200 – 250 часа, разположени в една календарна година

  • Групи за развитие, взаимопомощ и работа по конкретни предизвикателства за личността. Обхващат период от 12 – 16 сесии (36 – 48 часа), разположени в 3 месеца. Срещите са седмични. Целите на групата са предварително зададени.

 Кой може да участва?

Всеки  проявяващ желание за изследване и познание на себе си и другите,  лично и професионално израстване основаващо се на продуктивни междуличностни отношения.

За специалистите, проявяващи интерес за развитие в полето на психодрама терапията групата за личен опит е задължително ниво, преди старта на обучителните нива в метода

Процедура по включване в група за развитие

Попълване на онлайн заявка

Провеждане на индивидуални срещи с водещия преди старта на групата.

Избор на формат за Вашето участие и интензитет на работа, съобразно двата основни формата – седмичен или месечен и насоките на водещите на програмата.

Как работим?

Уикенд срещи: Членовете на групата се събират веднъж в месеца – събота и неделя от 10.00 до 19.00

Седмични срещи: Членовете на групата се събират веднъж в седмицата: 18.30 – 21.30 ч.

Матрица на отношенията

Матрица на отношения e модул от програмата за развитие на La Conference SARL, насочен към личности, чиято актуална тема са отношенията с другите. Записването за участие е постоянно.

Ставам „себе си“, чрез другия – мога да бъда „себе си“  с другия.

“Матрица на отношенията” е консултиране в група. Модулът е отворен за всеки, навършил 19 г.

“Матрица на отношенията” включва 16 сесии (36 – 48 часа), разположени в 3 месеца. Срещите са седмични, с продължителност 3 часа, след 17.00 ч.

Основната модалност и подходи, които се ползват в работата на групата са: психодрама, социометрия и групова динамика.

Основната цел е подобряване начина, по който се свързваме с другите.

Очакван резултат е разширено разбиране за предизвикателствата, пред които се изправят участниците, произтичащи от опита натрупан в личната първична група – семейството – до взаимодействието в групата „тук и сега“. Осветляване и решаване на вътрешни конфликти, провокиращи трудности във взаимодействието „тук и сега“.

Работи се върху лични казуси изведени и предложени от участниците в групата.

Отношения в различни по произход групи: семейни, приятелски, професионални.

Отношения от различен порядък и ред: йерархично, културално и полово обусловени, равнопоставени.

Спонтанността, креативността и споделения от участниците опит, се превръщат в източник на нови решения и открития за себе си и другите.

Групите “Матрица на отношенията” са затворени.

Във всяка една от тях могат да участват до 15 човека. Отварят се за нови участници след изтичане на предварително определените 16 сесии.

Принципите на работа в група изискват конфиденциалност, равнопоставеност, автономност и зачитане. Спонтанността и креативността на всеки се стимулират и допринасят, както за индивидуалното, така и за груповото развитие.

Включването в група „Матрица на отношенията“ става след регистрация и разговор с водещите.

За да се включите е необходимо да попълните форма за регистрация

След изпращане на вашата форма, водещ от La Confererence SARL ще се свърже с Вас за среща и включване.

Таксата участие в една седмична сесия е 30 лв., а за целия модул 480 лв.

Важно: Не забравяйте, че не може да се включите в работата на групата без осъществяване на онлайн регистрация и среща с водещите.

Още: Ако няма свободни места в момента, може да попълните форма за регистрация за следваща група. Във формата за регистрация има посочена такава възможност.

Модулът „Матрица на отношенията“ е подходящ и може да бъде приложен в екипи и организации след адаптация за конкретния екипен и организационен контекст.

Програмата за развитие на Ла Конферанс ООД включва услуги, събития, продукти и дейности насочени към личността и нейните форми на сдружаване: партньорства, екипи, групи, организации и общности. Програмата се реализира от интердисциплинарен екип с експертиза включваща психодрама и групова терапия, групова динамика, социални и поведенчески науки, информационни технологии, систематизиране и оптимизиране на информационни потоци.