Организационно развитие и консултиране

Консултирането в сферата на организационното развитие освен, че е популярна форма на въздействие и оптимизиране развитието на всяка една организация е и термин, с който боравят все по-широк кръг от специалисти, от много различни полета на дейност и с разнородна експертиза. Това понякога може да създаде объркване в представата за тази дейност и дейността на консултанта от това поле.

За да запазим точността в описанието на този вид дейност и за да се ориентирате по-лесно, къде седим ние в предоставянето на консултантски услуги в сферата на организационното развитие ви предлагаме  извадка от материал на доц. д-р инж. КИРИЛ РАДЕВ, който ясно и фокусирано описва същността на организационното развитие и чието разбиране е близо до специализацията и професионалната подготовка на нашите консултанти.

“Всяка стопанска организация се създава, за да служи на обществото и да задоволява неговите потребности, като успоредно с това осигурява своето благополучие, конкурентноспособност и оптимална продължителност на жизнения си цикъл. Това няма да бъде възможно, ако мениджмънта й не е насочен към постигането на баланс между целите на организацията и характеристиките на компонентите от нейната външна и вътрешна среда. За изпълнението на тези условия е необходимо организациите да разполагат с:

  • подходящи системи за контрол и анализ на промените в ключовите фактори на техните стратегически зони на действие;
  • гъвкави организационни структури, позволяващи им бърза адаптация към новите условия на средата;
  • надеждни системи за събиране и обработване на информацията, необходима за взимането на бързи и качествени управленски решения;
  • компетентно ръководство, което умело да прилага научните управленски подходи. Посочените изисквания биха осигурили базовите възможности за развитие на организациите единствено и само ако са обединени в система и към тях се прилагат правилата и принципите на системния подход. Управлението на организационното развитие е насочено основно към организационното поведение, т.е. то използва инструментите на социологията и психологията при решаването на казусите, възникнали вследствие на взаимодействието човек -организация.

…….

“Усилие, което е планирано и е предмет на всеки един в организацията, управлява се от топ мениджмънта и цели повишаване на организационната ефективност чрез осъществяване на интервенции в организационните процеси, използвайки принципите и характеристиките на поведенческия научен подход.”

(Smith, A.Training and Development in Australia, Butterworths, Sydney, 1998;)

……….

“Комплекс от стратегии за извършване на промени в убежденията, начинът на мислене, ценностите и структурите в организациите с цел оптималното им адаптиране към новите технологии, пазари и заплахи от външната среда.” (Warren Gameliel Bennis)

……..

Ако сте мениджър или собственик на организация и сте убеден, че има какво да се оптимизира във вашият екип, отдел или компания може да се свържете с нас.

Може да се възползвате, както от индивидуална и екипна супервизия, така и от експертно консултиране свързано с обучение и развитие на конкретни умения при младите ви служители и кариерното им израстване в компанията.

Важно е да знаете още: 

  • В Ла Конферанс ООД следваме Европейският стандарт за консултантски услуги  EN 16114.
  • Спазваме правила за конфиденциалност, следващи интересите на клиента
  • Не поемаме всеки случай, на всяка цена.  Можем да ви насочим към колеги и партньори, подходящи за вашият случай